มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Occupational-health

ด้วยสภาพสังคมไทย ณ ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป มีการเร่งรัดยกระดับไปสู่สังคมอุตสาหกรรมมากขึ้น จึงทำให้มีการใช้แรงงาน ซึ่งต้องประสบพบเจอกับความเสี่ยงที่มีอันตรายมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยตลอดจนสุขภาพของผู้ทำงาน จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องหาผู้มีความรู้ ความเข้าใจ มาบริหารงาน ณ จุดนี้

จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีความสำคัญอย่างไร ?

โดยผลพวงมาจากจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ ผลของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น นอกจากจะก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ตัวผู้ทำงานเองแล้ว ก็ยังสามารถส่งผลกระทบไปถึง บุตร, ภรรยา รวมทั้งญาติพ่อแม่พี่น้องอีกด้วย โดยนับเป็นความสูญเสียเกินกว่าใครจะคาดคิดเลยทีเดียว นอกจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเพียงไม่กี่นาที กลับทิ้งร่องรอยแห่งความขมขื่นอันแสนเศร้าติดตัวเอาไว้ตลอดชีวิตด้วย เช่น ความพิการ, ความเจ็บปวดทางใจ เป็นต้น

Occupational-safety

ด้วยเหตุนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม – กระทรวงแรงงาน ร่วมด้วยสวัสดิการสังคม ได้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงเรื่องปัญหาต่างๆ เหล่านี้ จึงได้สร้าง ระบบจัดการอาชีวอนามัยรวมทั้งความปลอดภัย มอก.18000 ขึ้น เพื่อบทบัญญัติหลัก ให้หน่วยงานต่างๆ นำไปปฏิบัติ โดยมีจุดมุ่งหมายสร้างเสริมอนามัยและสร้างความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงแนวทาง ในการป้องกัน อันไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพ ตลอดจนอุบัติเหตุต่างๆ ต่อผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย อีกทั้งยังใช้เป็นข้อกำหนดในการตรวจประเมินของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อให้การรับรองอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นผลักดัน ให้องค์กรใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดทำระบบจัดการอาชีวอนามัย ตลอดจนสร้างความปลอดภัย พร้อมพัฒนาปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับมากขึ้น

  • เป็นการรักษา รวมทั้งป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร
  • เป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า ในการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งรองรับภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ที่จะช่วยลดความเสียหายทั้งเล็ก-ใหญ่ ตลอดจนความสูญเสียทั้งทางด้านชีวิต – ทรัพย์สินได้ดีอีกด้วย
  • ลดรายจ่าย ในส่วนของเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน เพราะอุบัติเหตุในองค์กรลดลง
  • เป็นการสร้างเสริมกำลังใจ ให้แก่พนักงาน ให้พวกเขาเกิดความเชื่อมั่น ที่มีในเรื่องของความปลอดภัยต่อทั้งชีวิต รวมทั้งการทำงานในองค์กร ที่มีผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรวมทั้งการผลิต
  • ได้รับเครื่องหมายรับรอง มอก.18000 นำไปปฏิบัติตามได้อย่างสบายๆ อีกทั้งยังขอให้หน่วยงานรับรองอีกด้วย ให้การรับรองระบบการจัดการทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากปัจจัยอันทรงคุณค่าทั้งหมดเหล่านี้จะทำให้องค์กรนำไปใช้โฆษณา รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เพื่อทำให้องค์กรดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้รับยอมรับในสังคม

เตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่การแข่งขันทางด้านการค้าในตลาดโลก อย่างเข้มแข็ง