วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล

วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล

International-occupational-health

โดย ‘องค์การสหประชาชาติ’ ได้กำหนดให้วันที่ 28 เมษายนของทุกๆ ปี เป็น วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล เพื่อผลักดันให้การทำงาน รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานมีความปลอดภัยในขั้นสูงสุด ทั้งต่อสุขภาพและมีระบบป้องกันภัยที่มีความเหมาะสม เพื่อไม่ให้บุคลากรเกิดโรคภัยไข้เจ็บ หรือได้รับอุบัติเหตุจากการทำงาน

ประเทศไทย ก็ให้ความสนใจกับ วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล เช่นเดียวกัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแห่งประเทศไทย ได้ออกมาเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วน ได้มีความเข้าใจอย่างสุดซึ้ง ถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน ให้บุคลากรรู้เท่าทันถึงอันตราย รวมทั้งปฏิบัติงานตามมาตรแนวทางความปลอดภัยที่ได้ออกกำหนดการเอาไว้อย่างเคร่งครัด จริงจัง นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่สุด ก็คือ เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตสำนึกด้านความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา

Thailand 4.0 มีความตระหนักถึง วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล

ด้วยนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประเทศประกอบด้วย ความมั่นคง, มั่งคั่ง และยั่งยืน จึงได้ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ Thailand 4.0 ตลอดจนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทำให้การจ้างงานของทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความเป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น

ทำให้นานาประเทศที่จะส่งคนของเขาเข้ามาทำงานในประเทศไทย ทำให้ต้องมีการพิจารณาอย่างรัดกุมว่า ผู้ประกอบการ, ลูกจ้าง มีความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยมากขนาดไหน เจ้าหน้าที่ได้ทุ่มเท ตรวจสอบในการทำงาน รวมทั้งมีความรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด

เพราะฉะด้วยการอ้างอิงจากกระบวนการของ ‘องค์การสหประชาชาติ’ จึงได้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรม ทางด้านความปลอดภัยให้ประเทศไทย กลายเป็นบ้านเมืองที่มีความปลอดภัยรวมทั้งมีความสงบ ตามนโยบาย Safety Thailand  เกิดการคุ้มครองสวัสดิภาพความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นระบบ การดูแลสวัสดิภาพของคนงานจัดเป็นเรื่องอันดับต้นๆ  ซึ่งทางภาครัฐให้ความสนใจมาโดยตลอด ตั้งแต่ ‘องค์การสหประชาชาติ’ ออกมากระตุ้น ซึ่งมีทั้งเรื่องของการตรวจ, บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด รวมทั้งการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกฝังรากลึกลงไปในเรื่องของความปลอดภัย โดยมีการเปิดกลวิธี 90 วันลดอันตราย อันทำให้สถิติของการเกิดเหตุการณ์อันตรายลดลง เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนๆ หากแต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการเข้าสู่ AEC เมื่อยกการอ้างอิงจากสถิติประสบอันตรายที่ลดลงเพียงอย่างเดียวนี้ อาจไม่ได้รับยอมรับของประเทศอื่นๆ ทั้งในระดับเพื่อนบ้าน รวมทั้งความเป็นสากล จึงได้มีการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของประเทศไทยให้กลายเป็นมาตรฐานระดับนานาชาติ ที่ได้รับการยอมรับอย่างแท้จริง ซึ่งได้ให้สัตยาบันองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับ 187 ในวันที่ 27 มีนาคม 2559 พร้อมทำเนินกิจกรรมพิเศษในวัน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล อีกด้วย