สสปท. จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้

สสปท. จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้

SSO-photo

องค์การส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย จับมือร่วมกับ กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยภาคใต้ตอนบน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เพื่อกระตุ้นความความปลอดภัยของอาชีวอนามัยทางภาคใต้  จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

จุดประสงค์ในการจัดงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้

เพื่อให้บุคลากรในองค์กรต่างๆ ได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของการพัฒนาการงาน ทางด้านความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยในประเทศไทย รวมทั้งมีความก้าวไกลในระดับสากล อีกทั้งยังมีจุดมุ่งหมายพิเศษ ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทางด้านความปลอดภัย ในการทำงานของสถานประกอบกิจการต่างๆ สำหรับกิจกรรมอันน่าสนใจภายในงาน ประกอบด้วย…

  • สัมมนาวิชาการ
  • แสดงนิทรรศการจากภาครัฐ-เอกชน
  • กิจกรรมสาธิต
  • พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ
  • กิจกรรมลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็น ‘0’
  • ร่วมด้วยกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
SSO-image

‘กระทรวงแรงงาน’ ของประเทศไทย มีความใส่ใจอีกทั้งยังมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งต่อการเผยแพร่ทำให้บุคคลจำนวนมาก เข้าใจเรื่องความปลอดภัย ทางด้านอาชีวอนามัย ซึ่งมีต่อในการทำงานทุกๆวัน ที่เป็นองค์การมหาชนทั้งหลาย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานแห่งประเทศไทย โดยมีขั้นตอนกำหนดการจัดงานรักษาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติอยู่เรื่อยๆ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อให้เจ้าของกิจการ, ผู้ทำงาน รวมทั้งผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับทั้งทางภาครัฐ – ภาคเอกชน ได้มีความตื่นตัว พร้อมเข้าใจถึงความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย ทางด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก โดยทางนานาชาติก็มีการเร่งผลักดันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

สำหรับการจัดงานดังกล่าว เป็นการมุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน เพื่อยกระดับไปสู่ความปลอดภัยทางด้านชีวอนามัย เพื่อชีวิตที่ดีทั้งทางด้านร่างกายรวมทั้งจิตใจยั่งยืน โดยงานนี้จะจัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการ, การแสดงนิทรรศการรวมทั้งแสดงสาธิต ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ทางด้านสาระบันเทิง สร้างเสริมความสนุกสนาน ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้กลุ่มบุคคล ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์อันเข้มข้นทางด้านวิชาการ, แนวคิด ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเน้นย้ำขั้นตอนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยไปสู่ความปลอดภัย ทางอาชีวนามัย เพราะฉะนั้น ทางสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารงานจากหน่วยงานต่างๆ, เจ้าของสถานประกอบกิจการ, วิศวกร, แพทย์-พยาบาล ที่ประจำอยู่ในสถานประกอบกิจการนั้น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ซึ่งรักษาความปลอดภัยเมื่อทำงานทุกระดับ รวมทั้งผู้ที่สนใจเพิ่มเติม เข้ามาร่วมชมงานพร้อมสมัครเข้าร่วมสัมมนาวิชาการได้อย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้า